Patient’s Room

Patientenzimmer

Pre pacienta

Pro pacienta

Patient’s Room

Patientenzimmer

Pre pacienta

Pro pacienta

Language:Sprache:Jazyk:Jazyk:

Alzheimer’s disease (AD) is an age-related progressive neurodegenerative disorder with an enormous unmet medical need. While the number of people suffering from AD is rising quickly, no effective treatments are available for the disorder. Symptomatic therapy, the most common therapeutic approach, is not able to stop progression of the disease. Therefore much attention is now being directed at the development of novel disease modifying therapeutic approaches, aiming to stop the disease and repair the damaged brain.

Alzheimer’s disease is characterized by the presence of neurofibrillary tangles consisting of diseased forms of protein tau and senile plaques composed of amyloid beta protein. Several studies demonstrated that distribution of neurofibrillary tangles in Alzheimer’s disease correlates well with neuronal loss and also with severity of dementia. We have therefore suggested that a therapy targeting diseased forms of tau protein has the potential to protect neurons from neurofibrillary degeneration.

AXON Neuroscience developed active immunotherapy AADvac1 targeting diseased forms of tau protein. AADvac1 stimulates the patient’s immune system to generate specific antibodies against diseased forms of tau protein and thus protects the brain from neurodegeneration.

AXON Neuroscience has successfully completed recruitment of patients in the phase II study of AADvac1, which is being conducted in several European countries. This study is designed to assess the safety and efficacy of AADvac1 in the treatment of Alzheimer's disease.

The company has also initiated the phase I study in patients with non-fluent variant of primary progressive aphasia.

The study is carried out in accordance with the ethical and scientific principles of Declaration of Helsinki, the ICH Guideline on Good Clinical Practice, the EU Clinical Trials Directive, as well as local regulations.

For more information visit AADvac1 AD Phase II study and AADvac1 nfvPPA Phase I Study.

Die Alzheimer-Krankheit ist eine altersbedingte progressive neurodegenerative Störung mit erheblichem unerfülltem Behandlungsbedarf. Trotz eines schnell wachsenden Personenkreises, der an der Alzheimer-Krankheit leidet, existiert keine effektive Behandlungsmethode dieser Störung. Die meisten Therapiemethoden sind symptomatisch, sie können aber den Krankheitsfortschritt nicht stoppen. Deshalb ist heute große Aufmerksamkeit auf die Entwicklung neuer Therapiemethoden gerichtet, die den Verlauf der Krankheit mit dem Ziel beeinflussen können, den Krankheitsfortschritt zu stoppen und die Gehirnschädigung in Ordnung zu bringen.

Für die Alzheimer-Krankheit sind sogenannte Neurofibrillenbündel, die pathologische Form vom Tau-Protein und Eiweißablagerungen, sogenannte Plaques aus Beta-Amyloid-Protein charakteristisch. Einige Studien zeigen, dass die Verteilung der Neurofibrillenbündel bei Alzheimer-Kranken mit dem Verlust von Nervenzellen und mit der Schwere der Erkrankung stark zusammenhängen. Deshalb legen wir nahe, dass eine Therapie, die sich auf pathologische Formen von Tau-Protein konzentriert, das Potenzial hat, Nervenzellen vor neurofibrillärer Degeneration zu schützen.

AXON Neuroscience entwickelte die aktive Immuntherapie AADvac1, die sich auf pathologische Tau-Proteinformen konzentriert. Der Impfstoff AADvac1 stimuliert das Immunsystem von Patienten, um spezifische Antikörper gegen pathologische Tau-Proteinformen zu bilden und so das Gehirn vor Degeneration der Nervenzellen zu schützen.

AXON Neuroscience hat erfolgreich die Patientenrekruitierung für die Klinische Studie der Phase II mit AADvac1 beendet, die in mehreren europäischen Ländern durchgeführt ist.

Das Unternehmen hat auch die Phase I Studie bei Patienten mit nicht flüssige primär progressive Aphasie begonnen.

Diese Studie ist darauf ausgelegt, die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes AADvac1 in der Behandlung von Alzheimer-Krankheit zu bewerten.

Diese klinische Studie ist im Einklang mit ethischen Prinzipien und wissenschaftlichen Grundsätzen der Deklaration von Helsinki, der Richtlinie der Internationalen Konferenz zur Harmonisierung zur Guten Klinischen Praxis, den EU Richtlinien zu klinischen Prüfungen sowie gemäß länderspezifischer Vorschriften realisiert.

Ausführliche Informationen finden Sie in der AADvac1 AD Phase II Studie und AADvac I nfvPPA Phase I Studie.

Alzheimerova choroba je vekovo podmienené progresívne neurodegeneratívne ochorenie s enormne veľkými nenaplnenými liečebnými potrebami. Hoci sa rýchlo zvyšuje počet osôb, ktoré trpia Alzheimerovou chorobou, v súčasnosti neexistuje efektívna liečba tohto ochorenia. Najčastejším liečebným postupom je liečba zmierňujúca príznaky, ktorá však nedokáže zastaviť postup ochorenia. Preto sa v súčasnosti veľká pozornosť venuje vývoju úplne nových liečebných postupov, ktoré dokážu ovplyvniť priebeh choroby, s cieľom zastaviť postup ochorenia a opraviť poškodenia v mozgu.

Pre Alzheimerovu chorobu je typický výskyt tzv. neurofibriálnych klbiek ktoré obsahujú chorobnú formu proteínu tau a tzv. senilné plaky zložené z Beta-amyloidu. Niektoré štúdie preukázali, že výskyt neurofibriálnych klbiek u pacientov s Alzheimerovou chorobou má súvislosť so stratou nervových buniek a tiež so závažnosťou ochorenia. Preto sme navrhli liečbu zameranú na patologickú formu proteínu tau, ktorá má predpoklady ochrániť nervové bunky pred neurofibriálnou degeneráciou.

Spoločnosť AXON Neuroscience vyvinula aktívnu imunoterapiu AADvac1, ktorá je zameraná na chorobné formy proteínu tau. Vakcína AADvac1 stimuluje pacientov imunitný systém s cieľom vytvoriť špecifické protilátky proti tomuto proteínu tau a tým chrániť mozog pred degeneráciou nervových buniek.

Spoločnosť AXON Neuroscience úspešne ukončila nábor pacientov pre AADvac1 fázu II klinického skúšania, ktoré sa vykonáva v niekoľkých európskych krajinách. Účelom tohto skúšania je doplniť údaje o bezpečnosti a posúdiť účinnosť vakcíny AADvac1 pri liečbe Alzheimerovej choroby.

Spoločnosť taktiež zahájila fázu I klinického skúšania pacientov s nonfluentnou primárnou progresívnou afáziou.

Toto skúšanie sa vykonáva v súlade s etickými a vedeckými zásadami Helsinskej deklarácie, Smerníc Medzinárodnej konferencie pre harmonizáciu o správnej klinickej praxi, Smerníc EÚ o klinickom skúšaní, a s miestnymi predpismi.

Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v štúdii AADvac1 AD Fáza II a AADvac1 nfvPPA Fáza I.

Alzheimerova nemoc je věkově podmíněná progresivní neurodegenerativní porucha s enormně velkými nenaplněnými léčebnými potřebami. Ačkoli se rychle roste počet osob, které trpí Alzheimerovou nemocí, neexistuje efektivní léčba této poruchy. Nejčastějším léčebným postupem je symptomatická terapie, která však nedokáže zastavit postup onemocnění. Proto se v současnosti věnuje velká pozornost vývoji zcela nových léčebných postupů, které dokážou ovlivnit průběh choroby, s cílem zastavit postup onemocnění a napravit poškození v mozku.

Pro Alzheimerovu nemoc je typický výskyt tzv. neurofibrilárních klubek, která pozůstávají z patologických forem proteinu tau a tzv. senilní plaky složené z proteinu beta-amyloidu. Některé studie prokázaly, že výskyt neurofibrilárních klubek u pacientů s Alzheimerovou nemocí souvisí se ztrátou nervových buněk a rovněž se závažností onemocnění. Proto jsme navrhli léčbu zaměřenou na patologickou formu proteinu tau, která má předpoklady ochránit nervové buňky před neurofibrilární degenerací.

Společnost AXON Neuroscience vyvinula aktivní imunoterapii AADvac1, která se zaměřuje na patologické formy proteinu tau. Vakcína AADvac1 stimuluje pacientův imunitní systém s cílem vytvořit specifické protilátky proti patologickým formám proteinu tau, a tím chránit mozek před degenerací nervových buněk.

Společnost AXON Neuroscience úspěšně ukončila nábor pacientů pro fázi II klinického zkoušení AADvac1, které se provádí v několika evropských zemích. Účelem tohoto zkoušení je posouzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny AADvac1 při léčbě Alzheimerovy nemoci.

Společnost také zahájila fázi I klinických hodnocení pacientů s nonfluentnou primární progresivní afázií.

Toto zkoušení se provádí v souladu s etickými a vědeckými zásadami Helsinské deklarace, směrnic Mezinárodní konference pro harmonizaci o správné klinické praxi, směrnic EU o klinickém testování, a s místními předpisy.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studii AADvac1 AD Fáze II a AADvac1 nfvPPA Fáze I.